Kriminologi – Arbeten efter examen

Upplåtet webbutrymme till extern webbplats

Detta inlägg publicerades på Kriminologen.se som en guide till arbeten efter examen för utbildade kriminologer. Den hemsidan är nu nedlagd men denna artikel återpubliceras med tillåtelse för att informationen fortsatt ska finnas tillgänglig till de som studerat Kriminologi.

Vad jobbar man med som kriminolog?

jobbansökan
Detta inlägg är riktat till dig som söker arbete efter din utbildning, funderar på att börja studera kriminologi eller i största allmänhet vill veta vad en kriminolog arbetar med.

Efter att tagit examen från Kandidatprogrammet i kriminologi vid Lunds Universitet har ett antal klasskamrater lyckats hitta arbeten med koppling till kriminologi på olika arbetsplatser. De exempel jag känner till från min årgång är arbete med organiserad brottslighet inom Malmöpolisen som analytiker, säkerhetskoordinator på trygghetscentrum, civil utredare it-bedrägerier, tullinspektör på Tullverket, telefonoperatör vid Polisens kontaktcenter 114 14, passhandläggare och kundtjänstmedarbetare vid poliskontor, vårdare på LSS-boende för psykiskt sjuka, handläggare på Kronofogdemyndigheten, anställd samordnare brottsofferjouren, alkoholhandläggare inom kommunal verksamhet, föra protokoll och handläggning som domstolssekreterare vid tingsrätt och slutligen att arbeta som transportförare vid Transporttjänsten inom Kriminalvården. På så sätt en spridning mellan främst olika myndigheter.

Det finns alltså olika möjligheter till arbete och jag hoppas att med detta inlägg kunna ge en utförlig beskrivning av arbetsmarknaden. Kommer att uppdateras regelbundet.

Innehåll

 

Eftersöks kriminologer för arbete?

Min erfarenhet är att det finns få arbetsplatser som uttryckligen eftersöker en utbildad kriminolog. Uppgiften blir snarare att övertyga arbetsgivare om att de behöver en utexaminerad student med kriminologiexamen – att utbildningen passar till arbetsbeskrivningen (förbättrats sedan författandet av artikeln). Som många arbetsgivare förstås har nytta av. Det finns även ett flertal yrken inom rättsväsendet som saknar krav på utbildning och där det sannolikt är en fördel att lyckats slutföra en utbildning inom kriminologi. Ett av flera exempel är att arbeta som kriminalvårdare. Vissa arbeten kräver även minrde specificerad utbildning som ”socionomutbildning eller motsvarande” där kriminologutbildningen kan passa in.

Arbetsplatser enligt utbildningsbeskriningar

Utbildningsbeskrivningarna ger en mer generell beskrivning och det framstår som mycket oklart vilka yrken som finns tillgängliga efter utbildningen. Arbeten beskrivs mer konkret i senare avsnitt inom detta inlägg. Men de arbetsplatser som nämns verkar i alla fall intresserade av att rekrytera kriminologer till olika arbetsuppgifter. Inget kriminologiprogram vid de olika lärosätena verkar vara direkta yrkesutbildningar och exemplen på arbetsplatser verkar möjliga oavsett var du slutfört din utbildning. Ett mer yrkesinriktat program mot ”utredningskriminologi” har däremot startat vid Gävle Högskola med bland annat Jerzy Sarnecki som föreläsare, mer finns att läsa om det här (artikel upphört). Troligtvis innebär det en inriktning mot arbete inom polisen som civil utredare eller analytiker.

Lunds universitet informationsbroschyr

Med en kandidatexamen i kriminologi kan man t ex arbeta som utredare eller utvärderare inom Kriminalvården, inom Polisväsendet och Tullverket. Man kan också arbeta med sociala arbeten, som brottsförebyggare, behandlare, terapeut, journalist, utredare eller samhällsanalytiker. Med vidare utbildning kan man också forska inom området.

Lunds Universitet arbetsmarknad via lu.se

Exempel på tänkbar sysselsättning efter utbildningen, kan vara att arbeta med utredning, analys och planering inom Polisen, Tullverket, Länsstyrelsen eller Kriminalvården. Man kan arbeta med integrationsfrågor eller brottsförebyggande verksamhet inom skola, kommunal förvaltning, social sektor eller i människorättsorganisationer. Beroende på vad man har med sig för erfarenheter i övrigt, kan man också tänka sig arbeten som behandlare, informatör eller samhällsanalytiker. Vidare utbildning på master- och doktorandnivå efter kandidatexamen, kan leda till arbete som bl.a. lärare och forskare vid universitet/högskola.

Malmö högskola:

På arbetsmarknaden finns idag en stor efterfrågan på kunskap inom det kriminologiska området. Som kriminolog kan man vara verksam som tex utredare, forskare, rådgivare eller analytiker på områden där olika professioner förväntas samverka runt frågor som rör kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa.

Det finns även möjligheter att arbeta som forskare och lärare vid universitet och högskolor.

Exempel på arbetsplatser enligt Malmö Högskola:

 • Högskolor/universitet
 • Polisen
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
 • Brottsförebyggande rådet, BRÅ
 • Lokala brottsförebyggande råd
 • Ungdomsstyrelsen
 • Kriminalvården
 • Socialtjänsten

Mittuniversitetet Sundsvall

Efter avslutat program har du möjlighet att arbeta med utvärderingsarbete, analyser och riskbedömningar för våld, i verksamheter där kriminologi tillämpas, exempelvis; polis, rättspsykiatri och kriminalvård med mera. Tillgången på personal med denna kompetens är idag begränsad. Genom samarbete har verksamheterna varit med och påverkat innehållet i utbildningen.

Kriminologiska Institutionen Stockholms Universitet

Frågor om brott och straff är mycket aktuella i dagens samhällsdebatt och berör praktiskt taget alla. Därför kan grundläggande kunskaper i kriminologi vara av stor nytta för personer som avser att arbeta inom många olika samhällssektorer som rättsväsende, journalistik, utbildning och samhällsplanering.

Med kriminologi som huvudsakligt kunskapsområde i din examen kan du bl.a. arbeta med kartläggning och analys av brott, utsatthet för brott och reaktioner på brott inom polisen, kriminalvården och annan offentlig förvaltning.

Arbeten med koppling till Kriminologi

Det går förstås att i olika uträckning koppla ihop olika arbeten till studierna i kriminologi. I mer fantasifull utsträckning går det förstås att arbeta med sådant som säkerhetskonsult med dörrförsäljning av hemlarm. Men det är förstås även möjligt att tillämpa kunskaperna från kriminologin som domstolssekreterare,  larmoperatör, tulltjänsteman, väktare och liknande. Andra möjligheter är att arbeta på hem för utsatta ungdomar på väg in i kriminalitet och som personlig assistent. För yrken som inte ställer krav på specifik utbildning finns förstås ändå möjligheter att få nytta av sina kunskaper och skapa sig användbara meriter. Den som har en god idé kan förstås prova att bli entreprenör och egen företagare men jag vågar inte uttala mig om hur vilka möjligheter som finns till att framgångsrikt bedriva ett eget företag.

Möjliga arbeten inom Polisen

Civil utredare

Civila utredare saknar alltså polisutbildning men deras erfarenheter medför att de blir naturliga utredare inom olika områden – exempelvis någon med IT-utbildning som utreder IT-bedrägerier. Körkort verkar oftast vara ett krav. Det går att läsa på Sydsvenskan om en anställd som utreder personrån inom Malmöpolisen efter en kriminologiexamen. Hon har förvisso tidigare arbetat i receptionen och varit utredningsassistent dessförinnan, men det är ett yrke där en slutförd kriminologiutbildning uppfyller anställningskraven. Åtminstone en person från min ”årgång” kriminologistuderande arbetar som civil utredare idag. Det är samtidigt ett jobb som kan anses vara ”kvalificerat” utefter examen i kriminologi. Jag tänker mig att kunskaperna från utbildningen kan tillämpas samtidigt som förmågan att inhämta information och den självdisciplin som krävs för att lyckas slutföra en utbildning ses som passande egenskaper för yrket. En akademisk examen verkar allmänt väga tungt i anställningsprocessen. En civil utredare kan tydligen gå in på flera tusen mer i lön jämfört med en polis men karriärmöjligheterna verkar klart begränsade. Mer om detta finns att läsa på Sydsvenskan här.

Det framstår som att civila utredare är en klar tillgång inom polisen. SvD skriver om detta och på samma sätt om begränsade karriärvägar. Läsvärd artikel även denna. Finns på Svenska Dagbladet här. I Polistidningen skriver däremot en butter polis om de civila utredarnas lön här.

Analytiker

Det finns exempelvis möjlighet att arbeta med underrättelseanalys inom bekämpningen av organiserad brottslighet. Underrättelseanalys är en kurs som varit populär att läsa vid Lunds Universitet och kan sannolikt vara användbar som analytiker inom Polismyndigheten.

Luleå Tekniska Universitet skriver om Anna som efter examen från Sociologiprogrammet fick jobb som analytiker på kriminalunderrättelsetjänsten i Uppsala. Hon arbetar med hotbildsanalyser vid exempelvis idrottsevenemang och demonstrationer. De kurser som verkar ligga till grund för anställningen är statsvetenskap, juridik och rättssociologi och det verkar på flera sätt som att en kandidatexamen i kriminologi passar väl för jobbet. Hon har läst kriminologi vid Stockholms universitet och alltså en sociologiutbildning som Luleå Universitet förstås vill lyfta fram.

Efter sin examen från LTU valde Anna Ivaska att läsa kriminologi på Stockholms Universitet för att specialisera sig ytterligare. Sedan har karriären gått spikrakt framåt. Hon började på 114 114, polisens kontaktcenter som tar emot anmälningar om brott, för att därpå bli erbjuden ett jobb på polismyndigheten i Norrbotten. Där jobbade Anna Ivaska 1,5 år i ett projekt som gick ut på att kartlägga prostitution och människohandel för sexuella ändamål i de fyra nordligaste länen. Detta ledde till mycket exponering i media för den före detta LTU-studenten.

Hon inledde alltså sin karriär med ett enklare arbete inom polisen vid 114 14 och verkar senare trivas bra med analytikerjobbet.

– Förutom mina kontinuerliga ärenden jobbar jag väldigt händelsestyrt. Om det har hänt någonting större under kvällen, natten eller helgen så vet jag aldrig hur min dag kommer se ut. Det är väldigt omväxlande, roligt och det känns som att jag gör en samhällsnytta.

Artikeln finns på LTU:s hemsida här (artikel utgått 2022-02-22).

Handbok för brottsanalytiker finns här (länk upphört 2022-02-22) och att skumma lite i innehållet borde ge en viss insyn i det praktiska arbetet. Handboken är från Polishögskolan riktar sig till brottsanalytiker som har någon form av universitetsutbildning bakom sig. Jag ska för egen del erkänna att jag har lite svårt att greppa hur analytikernas arbete går till men det verkar enligt handboken handla om att med datorprogram kartlägga brott, söka efter ”oroshärdar” (hot spots) och koppla dessa till stadens demografi. Även att utföra tabeller som visar förändringar i brottsstatistiken. De ger exempel på hur många analytiker upplever sitt arbete:

På begäran av patrullerande poliser tar du fram uppgifter i den senaste statistiken om inbrott eller bilstölder. Du kartlägger brott inför veckomöten för att dina chefer skall veta var det krävs ytterligare insatser. Du sammanställer månadsstatistik som andra behöver för sina rapporter. Du sitter med andra ord i baksätet, medan andra kör och ber dig om hjälp när de behöver det.

Detta följs med förslag till förbättringar men det är nog en godtagbar beskrivning av arbetet generellt. Det verkar vara en tydlig fördel att skapa sig en fullständig överblick av den lokala brottsligheten. Ett mål verkar vara att som expert på den lokala brottsligheten kunna lämna bättre information och arbetet som analytiker verkar alltså handla om att eftersträva detta. Hur äter man en älg? Bit för bit…

Passhandläggare

Kravprofilen för arbetsannonserna verkar som alltid vara en en ren önskelista till julafton. Du lämnar ut ett jäkla pass – vad kan krävas egentligen? Knappast ett särskilt utvecklande yrke men ett bra sätt att komma in i polisväsendet.

Beslagshandläggare

Arbetet verkar skilja sig lite mellan olika polismyndigheter men kan handla om att skriva ner inspelade förhör, skriva protokoll och liknande administrativa uppgifter vid hantering av  tidigare beslag. Vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm verkar det handla mer om logistik med att förvara, vårda och lämna ut beslagtaget material.

Framstår som en senare möjlighet efter att exempelvis tagit anställning som passhandläggare.

 Operatör på Kontaktcenter 114 14

Detta är en mycket bra ingång till Polismyndigheten för att ta del av de arbeten som utlyses internt och få större insyn i Polisens verksamhet. 114 14 är alltså Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta och är öppet dygnet runt för polisanmälningar, tipsmottagning och allmänna frågor. Det innebär alltså oregelbundna arbetstider och arbetet som operatör beskrivs på detta sätt:

Arbetsuppgifterna som PKC-operatör består av sedvanligt telefonistarbete, upprätta polisanmälningar som skrivs in i polisens databaserade system, skriva tips och lämna information till allmänheten om frågor som framförallt rör polisens ansvarsområde.

Det handlar alltså främst om att fylla i polisanmälningar som den man samtalar med även kan utföra på internet. Formuläret granskas sedan av en polis som i de flesta fall inte utför så mycket mer. Det framstår alltså som ett relativt enkelt regrestreringsjobb som även avspeglas i den lön som betalas ut. Med det sagt är det naturligtvis ändå en bra plats för att inleda sin karriär inom Polisväsendet.

Flashback har en tråd där användaren ska till intervju som PKC-operatör och därför hör sig för om yrket här.

Polistidningen har ett reportage om yrket här.

Viss information om arbetet finns även under rubriken ”Fler samtal ger längre svarstider på 114 14” på Polisen.se här (länk utgått).

Vakanser.se har en tidigare annons för PKC-operatörer här med information om arbetet.

 Justitiedepartementet

Vakanser.se har en tidigare arbetsannons från Justitiedepartementet som söker en ”kvalificerad kriminolog” här. Välkommet initiativ förstås – kriminologer har naturligtvis kompetens till mycket men eftersöks sällan direkt i arbetsannonser.

Tjänstemännen inom Justitiedepartementet arbetar med att utreda olika frågor, styra myndigheterna och ta fram underlag till regeringens beslut. Här verkar finnas möljlighet att arbeta som utredare och departementssekreterare. Sannolikt är det dock endast ett fåtal platser. Byråkrati, handläggning och kollegorna är förmodligen långrandiga torrbollar. Men departementet kan nämnas en som möjlig arbetsplats. På motsvarande sätt kan man förmodligen arbeta inom Riksåklagarens kansli men uppriktigt så planerar jag inte att ta reda på de möjligheterna.

Möjliga arbeten inom Sveriges Domstolar

Inom domstolarna finns det vissa administrativa arbeten utan krav på utbildning. Utöver detta verkar det rimligt nog endast finnas arbetstillfällen för jurister.

Domstolssekreterare

Domstolssekreteraren handlägger mål som kommer in till domstolen och det verkar skilja sig från det man förväntar sig av det ”vanliga” sekreteraryrket. Arbetsuppgifterna verkar vara lite olika mellan domstolar men exempel är att kalla partner till förhandling och föra protokoll under rättegångar. Det verkar som att man kan få stor insyn i olika mål och därför kan det utan tvekan vara intressant för en kriminolog. Dessutom innebär det ett samarbete med domstolens domare, jurister, parter och liknande. Domstol.se har en artikel med en domstolssekreterare som emellanåt även skriver förslag på domar för enklare tvistemål här (artikel upphört 2022-02-22). De förklarar att man får utbildning av domstolen och har en handledare bredvid sig under första halvåret. En stor yrkesgrupp inom Sveriges domstolar som jag för egen del gärna skulle tillhöra.

Artikel om domstolssekreterare vid Malmö Tingsrätt här.

Exempel på arbetsannons Domstolssekreterare Sundsvalls Tingsrätt här.

 Nämndeman?

Nämndemän anses vara ”allmänhetens förlängda arm in i domstolarna” och är inte utbildade jurister. Därför är det ett möjligt antagande att dem som utbildat sig i kriminologi inte representerar allmänheten tillräckligt väl. Men det var det en person från min utbildning som satt som nämndeman samtidigt som han studerade kriminologi så möjligheten är alltså inte utesluten. Men normalt innebär uppdraget endast 10-15 dagar per år så att arbeta som nämndeman kan nog bäst beskrivas som en parentes bland möjliga sysselsättningar för dem som utbildat sig i kriminologi. De tillsätts alltså politiskt och antagligen är det en merit med engagemang inom något politiskt parti. De flesta nämndemän är också medlemmar inom ett av sveriges partier.

Grundarvodet vid tjänstgöring hel dag är 500 kr och nämndemän arbetar på så vis förstås inte ideellt. Mer finns att läsa på domstol.se

Arbeten inom Kriminalvården

Enligt universitetens beskrivningar verkar det gå att arbeta med analys, utredning, utvärdering och planering inom Kriminalvården. De beskriver alltså arbetsuppgifter snarare än möjliga yrken så det får helt enkelt tolkas med en stadig skopa salt. Inom Kriminalvården finns däremot vissa yrken utan krav på utbildning som mer konkret innebär möjliga arbetstillfällen. Att arbeta som kriminalvårdare eller inom Nationella Transportenheten med klienttransporter är två alternativ. Ett ytterligare alternativ är frivårdsinspektör med ansvar och övervakning av villkorligt frigivna brottslingar eller klienter som dömts till skyddstillsyn. Men det är ett yrke som oftast kräver tidigare kriminalvårdserfarenhet, tidigare socialt arbete eller utredningserfarenhet.

Kriminalvården skriver om olika yrkesroller här.

Arbetsannons för frivårdsinspektör med kravprofil och information om arbetet: vakanser.se

Jag hoppas kunna återkomma med mer information om att arbeta inom Kriminalvården. Den som vill arbeta som kriminalvårdare behöver sällan utbildning även om det troligtvis betraktas som en god merit. En parentes är att en socionomutbildning nog lika enkelt leder till arbete inom Kriminalvården och Frivården.

Arbeten inom Tullverket

Inom Tullverket verkar det finns goda möjligheter att byta jobb internt mellan avdelningar. Att börja arbeta som Tullinspektör verkar vara den vanligaste ingången till en karriär inom Tullen. Utbildningen pågår under cirka ett år med lön och det är därför rimligt att Tullverket vill att de som utbildat sig kommer att stanna inom myndigheten. Körkort och svenskt medborgarskap är två krav – inte tidigare universitetsutbildning. Däremot väger en examen i kriminologi sannolikt tungt som merit. Det handlar förstås om kontrollarbete som därför kräver ingripanden.

Tullinspektör

Tullverket har en artikel med Veronica som berättar om en typisk dag som tullinspektör i Stockholm:

/../Vi arbetar överallt där behovet finns att vi kontrollerar trafiken till och från utlandet så att de lagar och regler vi har följs, till exempel flygplatser, stora hamnar, småbåtshamnar, längs vägar inne i landet.

Vi gör även uppgifter såsom utföra husrannsakningar, ta med anhållna till häktesförhandlingar och ta dna-prov på misstänkta. Även om vårt vakthavande befäl hade en planering på morgonen för oss så kan det ändras på en minut. Rätt var det är så dyker det upp en husrannsakan som vi ska utföra eller så kommer det in något tips om smuggling som vi behöver åka och kika på eller så ska vi leta reda på en person som ska ha en delgivning om något.

Artikeln finns att läsa i sin helhet på Tullverket.se här (utgått 2022-02-22).

Hundförare

Hundförare verkar vara ett av de alternativ som finns för den som redan har erfarenhet som tullare. En typisk dag som hundförare från artikel på Tullverket.se (artikel upphört 2022-02-22):

Arbetsuppgifterna ser väldigt olika ut från dag till dag och det är mer regel än undantag att den på morgonen uppgjorda agendan ändras då något mera akut tillkommer och kräver insatser på direkten. Dessa akutärenden kan handla om allt från husrannsakningar, bilsök, sök på båtar med mera. /../ Själva arbetet med narkotikahund innebär att jag som hundförare startar och läser av hunden i de miljöer – sökområden – jag blir anvisad. Det är därför viktigt med daglig hundträning (dressyr, kännedom om olika narkotikapreparat etc.) och därför utgör förstås träning med hunden också en del av min arbetsdag.

Platsjournalen har en läsvärd artikel om att arbeta inom tullen här (utgått 2022-02-22). Tullverket.se skriver om ”Några av Tullverkets yrken” här (artikel upphört).

 Försvarsmakten

Jag känner för egen del inte till någon utexaminerad kriminologistudent som börjat arbeta inom Försvarsmakten. Men den generella kompetens som utbildningen leder till borde förstås även passa in till denna myndighet även om jag inte lyckats hitta så mycket information om detta.

Handläggare säkerhetsprövning

Försvarsmakten söker efter detta i en tidigare annons på vakanser.se:

Lämplig bakgrund är examen eller utbildning i kriminologi, ekonomi eller beteendevetenskap. Meriterande är säkerhetschef- och/eller personalchefsutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet under längre tid.

Arbetsuppgifterna är som vanligt inte helt enkelt att tolka från arbetsannonsen men det handlar antagligen om ett relativt vanligt handläggaryrke. Annonsen finns att läsa i sin helhet här.

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ

Vilka möjligheter finns till arbete inom brottsförebyggande rådet i Stockholm? För egen del har jag hört talas om en person som läst i Lund och lyckades med detta men det var i kombination med utförliga studier i statistik. Ett antagande är ett det är stor konkurrens om arbetstillfällena. Men att arbeta som utredare och projektassistent är två möjligheter efter en kandidatexamen i kriminologi.

Utredare

Exempel tidigare arbetsannons utredare vid Brå, vakanser.se

Projektassistent

Exempel tidigare arbetsannons transkriberare/projektassistent, vakanser.se

Kodare

Brå söker i en tidigare annons efter kodare som registrerar data från polisutredningar. De söker efter någon med kriminologiutbildning med erfarenhet av statistikprogrammet SPSS som förmodligen används vid samtliga kriminologiutbildningar i landet. De har även sökt efter kodare som registrerar uppgifter från domar med liknande erfarenheter. Att arbeta som kodare inom Brå är ett ytterligare jobb som är möjligt att söka efter utbildning. Exempelannons: vakanser.se

Lokala brottsförebyggande råd

Lokala brottsförebyggande råd verkar var ett mer lättillgängligt alternativ som finns inom de flesta kommuner i landet. Mitt intryck är att de omsätter kunskaper om brottslighet från BRÅ i praktiskt arbete inom kommunerna. Där samlas även representanter från bland annat Polisen och Brottsofferjouren. Det går att söka anställning som exempelvis säkerhetskoordinator och det kan erbjudas möjlighet till praktik.

SiS och HVB-hem m.m.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, styr alltså tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 20. Grunderna kan vara bristande hemförhållanden eller den unges eget beteende såsom missbruk och liknande. Vård enligt LVU innefattar bland annat placering på hem för vård eller boende (HVB-hem), särskilda ungdomshem eller familjehem.

Paragraf 12-hem, alltså särskilda ungdomshem eller bara så kallat ”olika SiS” är tillfälliga boenden för ungdomar som behöver stå under särskild uppsikt. Det är generellt svårt för dessa institutioner att hitta utbildad personal och är en möjlighet efter kriminologiexamen.

Riksförbundet Attention skriver om låg utbildningsnivå vid HVB-hem här (artikel upphört). Socialstyrelsens inspektioner visar att hälften av personalen inte når upp till kraven på lämplig kunskap och erfarenhet.

Information om arbetsmarknad under utbildningen

Till en föreläsning om arbetsmarknaden på Kriminologprogrammet användes dessa två presentationer i pdf-format, från Malmöpolisen och från Samhällsvetenskapliga fakulteten. Lite krasst kan sägas att presentationen från Polisen ger en bra sammanfattad bild om vilka tjänster de är beredda att rekrytera till medan fakulteten bjuder på akademiskt trams som förstås knappast förvånar någon. VentureLab var på plats och gav bra information för den som är beredd att starta egen firma.

 Uppsats: ”Vad gör en kriminolog egentligen?”

Frändén & Jansson har skrivit en uppsats vid Kriminologiska institutionen i Stockholm om ”vad kriminologistudier lett till och vem som egentligen är kriminolog”. De har utfört en enkätundersökning bland tidigare studerande och bland annat tagit reda på var de arbetar efter studierna, vilken lön de har och den nytta de fått av sina studier i kriminolgi. Resultatdelen är klart läsvärd och uppsatsen finns som pdf-fil här.

35% av respondenderna arbetade inom forskning/utredning. 21 personer arbetade på Kriminologiska institutionen, 8 stycken inom någon polismyndighet och 6 av respondenterna inom Brå.

I den andra gruppen ligger ”annan kriminologisk anknytning” som innehåller 15 personer utfördelade bland yrkena mentalvårdare, socialsekreterare, kriminaljournalist, behandlingsassistent, lärare, fältassistent och övrigt brottsförebyggande arbete.

14 respondenter arbetade inom Kriminalvården. Nio stycken arbetade som frivårdsinspektörer och 5 stycken med andra yrken.

Gruppen polis består av fyra respondenter som arbetar som ordningspoliser.

Inom domsolen arbetade tre respondenter – två fiskaler och en notarie.

Inom den sista kategorin ”annat” svarade 30 personer att de arbetar utan koppling till kriminologi.

Uppsatsen är från 2004 och det är viktigt att påpeka att vissa respondenter med säkerhet även har studerat annat än kriminologi. Exempelvis leder ingen kriminologiutbildning till ordningspolis som alltså kräver utbildning på Polishögskolan. Resultaten får alltså tolkas med en nypa salt för att kunna motsvara vad som är möjligt efter uteslutande en kandidatexamen i kriminologi och lång tid efter undersökningen idag. Men det visar ändå en intressant fördelning och ger förslag på yrken som fortfarande är möjliga.

Arbete via praktik

Att praktisera inom en myndighet verkar vara en framkomlig väg för dem som inriktar sig på en senare anställning. I och med att det är en tvärvetenskaplig och generell utbildning kan detta vara en god möjlighet att lära sig hantera arbetsuppgifter i praktiken när det i huvudsak saknas instruktioner om hur detta går till i utbildningens litteratur. Utbildningen är inte direkt yrkesinriktad och handlar mer om teorier om brottslighet och även sådant som till stor utsträckning behandlas inom universitetsvärlden snarare än i arbetslivet. Att söka praktik är möjligt i egen kontakt med exempelvis Tingsrätten, via kurser från universitetet och det erbjuds i undantagsfall via Arbetsförmedlingen.

Arbete vid sidan om studierna

Ett alternativ som ett flertal klasskamrater har valt är att helt enkelt läsa vidare och komplettera med olika kurser efter examen. Som student finns möjlighet att arbeta genom olika bemanningsföretag som söker studenter som möjliggör att skapa sig referenser från arbetslivet samtidigt som man förbereder sig med studierna för ett yrkesliv inom kriminologin och har tid att söka detta.

Utbilda sig i kriminologi – men inte få jobb?

För egen del är jag arbetssökande, arbetsfri och naturligtvis mellan två toppjobb för tillfället. Känns utbildningen bortkastad på grund av att jag inte fått arbete direkt? Naturligtvis inte. Av olika orsaker. Ett tillägg vid senare redigering är att jag nu arbetat inom olika myndigheter som nämns i detta inlägg men inte rekryterats till de mer ”kvalificerade” jobben än så länge.

Bortsett från de yrken jag skriver om i inlägget finns förstås den sista utvägen söka sig till yrken inom andra områden om inte titlar utefter examensbevis är det väsentliga för att trivas på arbetsplats. Erfarenheterna från utbildningen är knappast bortkastade och den förmåga till att inhämta information en kandidatexamen visar är något som efterfrågas av arbetsgivare och förmodligen kommer vara nyttigt oavsett vilket område jag kommer att arbeta inom. ”Drömmer man om CIA kan man i alla fall arbeta på ICA” lär en butter kriminolog ha sagt. Men för egen del skulle jag inte uppleva något bekymmer med att söka mig till andra arbetsplatser om det tilltalar mig mer eller om det vore en möjlighet till sysselsättning innan jag hittar något mer relevant för utbildningen. Hur arbetsmarknaden ser ut för akademiker med kriminologiexamen återkommer jag till.

Intervju med de första eleverna som tagit examen vid Malmö högskola

Malmö Högskola har utfört en intervju med tre tidigare kriminologistudenter om bland annat möjligheterna till arbete efter examen. En av dem har fått anställning som brottssamordnare i Seriebrottsgruppen på Polisens Länskriminalavdelning i Skåne och en av dem är egen företagare som brottspreventionskonsult. Två andra har sökt till masterprogram i kriminologi. Artikeln finns att läsa här.

De kan med sina kunskaper om brott, missbruk och psykisk ohälsa arbeta med analyser, utredningar och utvärderingar inom en mängd olika verksamheter, t ex Polisen, Tullen, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Ungdomsstyrelsen och Socialtjänsten. Melda Halilovic, Pontus Krüger, Susanne Litchfield och William Reinler vilka här intervjuas är fyra av de nya kriminologerna.

En rimlig start efter examen vore att exempelvis söka arbete inom Polisen med att registrera polisanmälningar, utfärda pass eller liknande för att sedan ta del av de arbeten som utannonseras internt inom Polismyndigheten. På så sätt finns möjlighet att hitta ett mer utmanande jobb så småningom. Melda lyckades på detta sätt:

Jag arbetar nu som brottssamordnare vid den nyinrättade Seriebrottsgruppen på Länskriminalavdelningen i Skåne och sitter i polishuset vid Slussen i Malmö. Sommaren 2011 fick jag jobb på Polisens kontaktcenter i Malmö och och jag lärde mig mycket t ex om brottskodning. Det ledde till att jag fick in en fot på Polismyndigheten och hade tillgång till alla tjänsteannonser. När tjänsten som brottssamordnare utannonserades sökte jag den.

Forskning i kriminologi

Det finns möjlighet att läsa ytterligare två år för en master i kriminologi vid Malmö Högskola, Göteborgs Universitet och Stockholms Universitet. Det öppnar upp för att kunna forska inom kriminologi efter kompletterande forskarutbildning. Antagningskraven verkar vara stränga och det kräver alltså många år av studier.

Forskningen inriktas på olika områden inom kriminologi som skiljer sig mellan de tre universiteten.

Forskning vid Malmö Högskola

Centrala forskningsområden vid institutionen är:

 • Kriminella karriärer
 • Brottslighetens geografi
 • Ungdomsbrottslighet
 • Kriminologisk teori
 • Brottsprevention
 • Våld mot kvinnor
 • Missbruksvård

Forskning vid Kriminologiska institutionen i Stockholm

Kriminologiska institutionen bedriver forskning inom en rad olika områden, som kriminalpolitik, ungdomsbrottslighet, brottsutveckling, polisarbete, kriminella nätverk, utsatthet och rädsla för brott.

Doktorera i kriminologi

Efter fortsatta studier i kriminologi finns möjlighet att ansöka om doktorandtjänst. Det innebär alltså att till stor del att få lön för att studera och samtidigt studentrabatter och studentkort kombinerat med undervisningsuppgifter. Den som utbildar sig i kriminologi kan arbeta med att lära ut det. Så för den som undrar vad kriminologi kan användas till så fyller ämnet behovet att läras ut på nytt – klart det är nödvändigt med kriminologi! För den som tappar hoppet av att läsa detta efter tre års studieskulder finns alkohol på närmsta systembolag. Dåligt skämt åsido. Kriminologi kan användas på olika arbetsplatser men doktorandanställning  erbjuds endast med ett fåtal platser med exempelvis sociologi med inriktning kriminologi vid Lunds Universitet.

Övriga alternativ

Författare

”Vill du skriva romaner?” kan komma på tal efter att försökt förklara vänligt att man inte ska bli nästa Leif GW Persson. Är författarskap ett alternativ? Utbildningen vid i varje fall Lunds Universitet är knappast idealisk för detta då populärvetenskap är ett skällsord. Det verkar i alla fall som att en kriminologistuderande lyckats och hans romandebut ”Fallet Vincent Franke” finns hos de flesta bokhandlare på internet. Mer finns att läsa om honom i en artikel på studentliv.se (länk upphört).

Skribent

Ett alternativ är att skriva en blogg med trams och hoppas på att det på något abstrakt sätt ska generera inkomster. Men vem skulle vara så korkad egentligen? Hrrmpf…

En kriminologistuderande arbetar som krönikör på Magasinet Paragraf och jag antar antar alltså att det är någon typ av anställning. Ofta mycket läsvärt. Williams E:s krönikor finns här (bruten länk 2022-02-22).

Det finns förstås fler exempel på skribenter och vissa ”högutbildade” författar mer akademisk litteratur. Det är ett relativt färskt studieämne så antagligen kommer fler kriminologer att synas som krönikörer och liknande så småningom.

Bli nästa Leif GW, kriminell eller bödel?

Knappast seriösa alternativ.

Arbetsmarknaden generellt

Ser arbetsmarknaden ljus ut för dem som utbildat sig i kriminologi? Förmodligen inte är det enkla svaret. Kriminologi har blivit populärt att studera och till hösten startar även ett nytt kriminologiprogram i Gävle. Även om det beskrivs som positivt vid universitetens hemsidor att kriminologi är ett ökanade intresseområde är det rimligt att det blir än mer konkurrens om jobben framöver. Kommer det trots detta vara möjligt att få jobb för den som är beredd att visa framfötterna vid arbetssökandet? Utan tvekan. Men om du funderar på att börja läsa kriminologi borde du alltså se över hur högt du prioriterar att enkelt hitta arbete efter examen. Det är inget direkt yrkesinriktat program såsom exempelvis juristprogrammet och det är på inget sätt en direktsluss till arbetsmarknaden.

SACO skriver om arbetsmarkanden för Samhällsvetare här. Det ger viss vägledning i brist på bättre alternativ. De som utbildat sig i kriminologi verkar finnas inbakade i statistiken.

Löner

De flesta som börjar läsa kriminologi söker sig nog till programmet med förhoppning om tre roliga år snarare än att vilja simma i kronjuveler efter examen. Det som ska få någon att ta sig upp på morgonen och iväg till arbetet är förhoppningsvis också något annat än lönekuvertet. Men att pengar är stålar är naturligtvis svårt att säga emot. Olika snittlöner för relevanta eller motsvarande yrken är detta (uppdaterat 2022-02-22):

Utredare administration: 31.638 kr, lonestatistik.se

Tulltjänsteman: 27.984 kr, lonestatistik.se

Frivårdsinspektör 25.850 kr, lonestatistik.se

Handläggare administration: 26.133 kr, lonestatistik.se

Doktorand pedagogi: 26.709 kr, lonestatistik.se

Domstolshandläggare: 28.400 kr, lonestatistik.se

Larmoperatör: 24.326 kr, lonestatistik.se

Kriminalvårdare: 22.298 kr, lonestatistik.se

Behandlingspedagog: 23.671 kr, lonestatistik.se

Skötare/vårdare: 20.559 kr, lonestatistik.se

Uppdatering i februari 2022

Jag har nu läst igenom inlägget och kan konstatera att min upplevelse om arbetsmarknaden idag motsvarar vad jag tyckte när jag undersökte möjligheterna till jobb under 2014. Den främsta skillnaden är att det även blivit tydligt att det finns en ännu större spridning på arbetsmöjligheter utöver det som nämns i detta inlägg då olika arbetsannonser regelbundet dyker upp som vore möjliga att söka som exempelvis administratör, kommunikatör, handläggare, analytiker och liknande inom olika myndigheter. Andra möjligheter som inte nämnts tidigare är förstås sådant som föreståndare på behandlingshem, kriminalvårdsinspektör på frivårdskontor, gruppchef inom polisen och liknande som blir möjligt för dem som redan ordnat egen erfarenhet inom respektive myndighet.

Jag skulle vilja lägga till att beskrivningen om arbetsmarknaden på hemsidor som Framtid.se och Saco.se kan riskera att vara vilseledande till den som funderar på att studera kriminologi. ”Genomsnittlig bruttolön” på 39 800 kronor enligt Framtid.se ska förstås läsas med en rejäl skopa salt och avser inte de arbeten som erbjuds till utbildade kriminologer. Att ”kriminolog” vore ett separat yrke med rådgivningsfunktion till förundersökningar verkar vara en killgissning som förstås går att hitta en suspekt referens till. Men en huvudregel är att myndigheter behöver informera om lediga anställningar och jag har aldrig sett någon sådan annons och har aldrig kommit i kontakt med någon som haft en sådan funktion. Men att arbeta som civil utredare är förstås en god möjlighet och att civilanställda numer även har befogenhet att bli förundersökningsledare och kriminaltekniker är förstås en positiv nyhet även om polisutbildning sannolikt ger bättre utsikter till en sådan anställning.

Sammanfattning

Kriminologer finns alltså utspridda bland olika myndigheter, företag och bedriver forskning inom universitetetsvärlden. Det är stor spridning mellan olika arbetsplatser för dem som börjat arbeta. Det handlar om kontorsjobb i huvudsak med olika typer av handläggning som ett återkommande tema. Poliser får tar hand om ”hårdgörat” medan du dricker kaffe och svamlar strunt. I begränsad utsträckning förstås.

Det finns ett flertal olika arbetsplatser som gärna ser att någon klarat slutföra en utbildning inom kriminologi. Men det finns ingen brist på nybakade kriminologer. Ytterligare nya utbildningar i kriminologi har påbörjats och orsaken är inte att arbetsmarknaden efterfrågar kriminologistudenter. Däremot vill många läsa kriminologi och sannolikt kommer arbetsmarknaden bli än mer överhettad framöver.

För arbetssökande efter utbildning är det förmodligen ganska enkelt. Det handlar om att övertyga arbetsgivare om att du behövs. Om dörren står på glänt gäller det att sätta in foten och trycka in sig där – klart man kommer utföra jobbet bättre än de ”oupplysta” som inte läst kriminologi. Ett teoretiskt recept som bara är att omsätta i praktik med andra ord. Mitt intryck är att den enklast framkomliga vägen är dels att söka något enklare administrativt arbete inom Polisen eller att söka praktikplats med förhoppning att senare kunna arbeta med något mer kvalificerat. Olika domstolar är förstås också ett intressant alternativ och att bara ”trycka sig in” på någon myndighet är förmodligen inte helt fel det heller.

Länkar arbetsmarknad kriminologi

Webbplatser och portaler för jobb

Polisen – Lediga jobb

Kriminalvården – Lediga jobb

Sveriges domstolar – Lediga anställningar

Tullverket – Lediga jobb

Brottsförebyggande rådet– Lediga jobb

Brottsoffermyndigheten– Lediga jobb

Statens institutionssyrelse SiS – Lediga jobb

Vakanser.se – Tagg ”kriminologi”

Manpower – Kontor och Administration

Securitas – Lediga tjänster

 Diskussioner på forum

Flashback.org – ”Frågor om kriminologiprogrammet, vilket skola är bäst?”

Flashback.org – ”Kriminologi eller statsvetenskap?”

Flashback.org – ”Läsa kriminologi ”för skojs skull”

Flashback.org – ”Kriminologi”

Flashback.org – ”utbilda och jobba som kriminolog”

Flashback.org – ”Civilanställd inom polisen”

Ubildningsbeskrivningar

Kriminologi.sam.lu.se – Arbetsmarknad enligt LU:s hemsida

Criminology.su.se – Kriminologiska Institutionen Stockholms Universitet

Mah.se – Kriminologiprogrammet Malmö Högskola

 

Lista med exempel på yrken

Polisen

 • Civil utredare
 • Analytiker
 • Beslagshandläggare
 • Underrättelseinhämtare
 • Passhandläggare
 • Administratör
 • Operatör vid PKC, 114 14

Kriminalvården

 • Transportförare
 • Kriminalvårdare
 • Frivårdsinspektör (kräver oftast övrig erfarenhet)
 • Kriminalvårdsinspektör (kräver avancemang)

Tullverket

 • Tullinspektör
 • Hundförare (kräver avancemang)

Brottsförebyggande rådet BRÅ

 • Utredare
 • Projektassitent

Krav vidareutbildning i kriminologi

 • Forskning
 • Doktorandtjänst

Justitiedepartementet

 • Utredare
 • Departementssekreterare

Brottsofferjouren

 • Samordnare
 • Volontärarbete

Kronofogden

 • Delgivare
 • Handläggare
 • Kronoinspektör/ Kronoassistent

 Övriga alternativ

 • Behandlingsassistent HVB-hem/LSS-boende/SiS
 • Enhetschef/avdelningsföreståndare efter arbete som behandlingsassistent
 • Domstolshandläggare
 • Skribent
 • Säkerhetskoordinator lokalt brottsförebyggande råd
 • Larmoperatör
 • Väktare
 • Egen företagare, konsult

Till Australien Backpacker.

Följ Australien Backpacker

Gilla
Besök Facebook-sidan